Αναγνωρίζοντας ότι ο ανθρώπινος παράγοντας είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της επιτυχίας κάθε εταιρείας, καλλιεργήσαμε ένα περιβάλλον που επιτρέπει στους εργαζόμενους να αναπτύσσονται επαγγελματικά και προσωπικά. Ως επιβράβευση της πρωτοποριακής εργασιακής πολιτικής που ακολουθήσαμε, ο Όμιλος έχει για δύο συνεχείς χρονιές (2007 & 2008) διακριθεί στη λίστα Best Work Places, κατατασσόμενος ανάμεσα στις 20 εταιρείες με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον. Επιδιώκοντας να αποτελούμε πάντα «πρότυπο» όσον αφορά στις συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος, έχουμε εφαρμόσει μια εργασιακή πολιτική σύμφωνα με την οποία:

 • Καλλιεργούμε ένα εργασιακό περιβάλλον κατάλληλο για την επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξή των εργαζομένων
 • Εμπνέουμε αμοιβαίο σεβασμό, ειλικρίνεια και εμπιστοσύνη μεταξύ εργαζομένων και Ομίλου
 • Αναπτύσσουμε ένα μοντέλο δια βίου μάθησης και ανάπτυξης δεξιοτήτων του προσωπικού, διεξάγοντας σεμινάρια και εκπαιδευτικά προγράμματα
 • Σχεδιάζουμε ατομικές “career paths” που επιτρέπουν σε κάθε υπάλληλο να αναλάβει στο μέλλον πιο υπεύθυνες θέσεις
 • Υιοθετούμε  πολιτικές ίσων ευκαιριών σε όλα τα επίπεδα (επιλογή, πρόσληψη, προαγωγή κλπ)
 • Τηρούμε ευέλικτο ωράριο για εργαζόμενες γυναίκες
 • Απασχολούμε άτομα μειονεκτουσών ομάδων
 • Συμμετέχουμε σε πρωτοβουλίες που εξασφαλίζουν  ίσες ευκαιρίες στο χώρο εργασίας
 • Διατηρούμε τράπεζα αίματος για τους υπαλλήλους της Mellon και τους συγγενείς 1ου βαθμού
 • Διεξάγουμε σεμινάρια και εκπαιδευτικά προγράμματα
 • Διοργανώνουμε ψυχαγωγικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες που ενισχύουν τους δεσμούς των εργαζομένων μεταξύ τους και με τον  Όμιλο