Γενικές αρχές

Η ευημερία και ανάπτυξη μιας επιχείρησης στηρίζεται σε σημαντικό βαθμό στην εμπιστοσύνη που εμπνέει στους πελάτες, στους μετόχους και στους εμπορικούς συνεργάτες της, συμπεριλαμβανομένων των προμηθευτών. Εμπιστοσύνη η οποία πρέπει να υπάρχει τόσο στη σχέση μεταξύ της επιχείρησης και του προσωπικού, όσο και μεταξύ των μελών του προσωπικού. Για την ύπαρξη και διατήρηση αυτής της εμπιστοσύνης είναι απαραίτητο να διασφαλίζεται ότι γίνεται σεβαστός ένας συγκεκριμένος αριθμός κανόνων συμπεριφοράς σε όλα τα επίπεδα. Σκοπός αυτού του κώδικα είναι να επιτρέψει στα άτομα μέσα στην επιχείρηση να προσδιορίσουν πως θα συμπεριφέρονται σε πραγματικές, συχνά πολύπλοκες καταστάσεις, απευθυνόμενα σε μερικές ξεκάθαρες και ακριβείς αρχές. Εξυπακούεται ότι αυτός ο κώδικας δεν μπορεί να προβλέψει τα πάντα, και ο στόχος θα επιτευχθεί μόνο μέσω της κοινής λογικής και της συναίσθησης από τον καθένα των ευθυνών του. Τα καθήκοντα που περιγράφονται σε αυτόν τον κώδικα δεν αποσκοπούν, σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο, να υποκαταστήσουν αυτά που ορίζονται από την υφιστάμενη νομοθεσία, ή των εσωτερικών κανόνων (γενικών ή συγκεκριμένων) που εφαρμόζονται στις διάφορες εγκαταστάσεις του Ομίλου. Ωστόσο, οι κανόνες αυτοί ισχύουν συμπληρωματικά με την ισχύουσα νομοθεσία, σε ότι και αν αφορά, και διαμορφώνουν μια ομάδα κανόνων για όλα τα μέλη του Ομίλου, όπου και αν δραστηριοποιούνται, η οποία θα πρέπει να εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση.

Α. Η συμπεριφορά του προσωπικού μέσα στον Όμιλο
Σε κάθε περίπτωση, όλα τα μέλη του προσωπικού του Ομίλου θα πρέπει να ενεργούν για το συμφέρον του Ομίλου, με πίστη προς και μέριμνα για την αρμονία του Ομίλου.

ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Αποτελεί αρχή του Ομίλου να μην μεροληπτεί με κανέναν τρόπο στις εργασιακές σχέσεις, και συγκεκριμένα να προσλαμβάνει υπαλλήλους βάσει των ικανοτήτων τους και να συμπεριφέρεται σε κάθε άτομο με αξιοπρέπεια, εκτίμηση και με πλήρη σεβασμό της προσωπικής του ζωής. Ο στόχος να ‘εργαζόμαστε καλύτερα μαζί’ υποδηλώνει ότι κάθε άτομο πρέπει να υιοθετεί αυτό το ενδιαφέρον για την αξιοπρέπεια και τον σεβασμό της προσωπικής ζωής στις σχέσεις του με άλλα μέλη του προσωπικού. Ο Όμιλος θεωρεί προτεραιότητα να διασφαλίζει ότι οι συνθήκες εργασίας δεν είναι επιζήμιες για την υγεία και ότι λαμβάνονται όλα τα μέτρα για την εξασφάλιση της ασφάλειας και της προστασίας του προσωπικού του.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Η προστασία των περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου αποτελεί εχέγγυο της ευημερίας του, από την οποία επωφελείται το σύνολο του προσωπικού. Το προσωπικό του Ομίλου έχει κατά συνέπεια το καθήκον να συμβάλει στην προστασία και διαφύλαξη των στοιχείων αυτών από οποιαδήποτε μορφή φθοράς ή καταστροφής, κλοπής ή κατάχρησης, και συνακόλουθα το προσωπικό δεν πρέπει να τα οικειοποιείται ή να τα χρησιμοποιεί για προσωπικούς σκοπούς. Ως περιουσιακό στοιχείο δεν πρέπει να θεωρείται μόνο η υλική περιουσία, όπως τα κτήρια, ο εξοπλισμός, οι μηχανές, τα οχήματα, οι υπολογιστές και τα πληροφοριακά συστήματα, και τα αναλώσιμα οποιασδήποτε μορφής, αλλά και η άυλη ιδιοκτησία όπως τα πνευματικά δικαιώματα και η τεχνογνωσία.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ Η ποιότητα της εταιρικής εικόνας του Ομίλου καθώς και η φήμη των προϊόντων του αποτελούν προϋπόθεση για την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά του. Το προσωπικό του Ομίλου, αναγνωρίζοντας την σημασία τους, πρέπει να απέχει από οποιαδήποτε πράξη δυσφήμισης.

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Η καλή διαχείριση απαιτεί την εφαρμογή της μεγαλύτερης δυνατής σχολαστικότητας σε ότι αφορά την πληροφόρηση. Για το σκοπό αυτό, κάθε άτομο πρέπει να προσπαθεί να παρέχει και να μεταφέρει ακριβή δεδομένα και αρχεία. Συνακόλουθα, δεν πρέπει να παρέχονται πληροφορίες ή αρχεία τα οποία έχουν παραποιηθεί ή είναι εσκεμμένα ημιτελή, ανεξαρτήτως αντικειμένου.

ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ Το προσωπικό του Ομίλου μπορεί να κρατά πληροφορίες που ανήκουν στον Όμιλο και οι οποίες πρέπει να παραμείνουν απόρρητες στο βαθμό που η κοινοποίηση ή πρόωρη αποκάλυψή τους μπορεί να βλάψει τον Όμιλο. Οι πληροφορίες αυτές, μπορεί να αφορούν σε προϊόντα, μελέτες, τεχνικά έργα, βιομηχανικά δεδομένα, εμπορικά και οικονομικά πλάνα, καθώς και σε άλλα στοιχεία που μπορεί να εμπλέκουν πνευματικά δικαιώματα και τεχνογνωσία. Κάθε άτομο πρέπει να διασφαλίζει ότι η πληροφορία αυτή δεν μεταφέρεται άμεσα ή έμμεσα εκτός της επιχείρησης, ούτε επικοινωνείται σε άτομα που εργάζονται στην επιχείρηση αλλά δεν είναι εξουσιοδοτημένα να λαμβάνουν τέτοια πληροφόρηση.

Η ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΕΣΩ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ Η χρήση, για προσωπικούς σκοπούς, πληροφοριών εκ των έσω για τον Όμιλο ή τρίτους, τις οποίες ένα μέλος του προσωπικού θα μπορούσε να μάθει στο πλαίσιο της δουλειάς του, δεν αντιτίθεται μόνο στην επαγγελματική δεοντολογία αλλά μπορεί να αποτελέσει και αδίκημα κατάχρησης εμπιστευτικών πληροφοριών. Όσοι έχουν δικαίωμα αγοράς μετοχών θα πρέπει να αποφεύγουν, βάσει του νόμου, να μεταφέρουν το δικαίωμα αυτό σε τρίτους με οποιονδήποτε τρόπο. Επιπλέον, η απόπειρα πρόωρης ωφέλειας από την εξάσκηση του δικαιώματος, θα αντιτίθετω με το πνεύμα με το οποίο δίδονται αυτά τα δικαιώματα αγοράς μετοχών.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Είναι ευθύνη του καθενός, και ιδιαίτερα των ατόμων που κατέχουν πληροφόρηση εκ των έσω, να συμβουλεύονται τον Υπάλληλο Επαγγελματικής Δεοντολογίας του Ομίλου, προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με την ισχύουσα επαγγελματική δεοντολογία και κανονισμούς οποιασδήποτε λειτουργίας αφορά στην εξάσκηση του δικαιώματος αγοράς μετοχών ή άλλης συναλλαγής που αφορά σε μετοχές που εκδίδει μια εταιρεία του Ομίλου.

ΑΝΤΙΚΡΟΥΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ Τα μέλη του προσωπικού του Ομίλου μπορεί, στο βαθμό που η δουλειά τους τους επιτρέπει να επηρεάζουν τις μελέτες, τις συμβάσεις κλπ που συνάπτονται μεταξύ των εταιρειών του Ομίλου και εξωτερικών επιχειρήσεων και φορέων, να αντιμετωπίσουν καταστάσεις κατά τις οποίες το προσωπικό συμφέρων, ή τα συμφέροντα φυσικών ή νομικών προσώπων που σχετίζονται με τη διαχείριση αυτού με το οποίο εμπλέκονται, αντικρούεται με τα συμφέροντα του Ομίλου. Είναι υποχρεωμένοι σε τέτοιες περιπτώσεις να αναφέρουν τα αντικρουόμενα συμφέροντα στους ανώτερούς τους, στο πλαίσιο του καθήκοντος πίστης που οφείλουν στον Όμιλο, ακόμα και στις περιπτώσεις που υπάρχει μόνο το ενδεχόμενο αντικρουόμενων συμφερόντων.

B. Σχέσεις εκτός του Ομίλου Εταιρειών Mellon

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο Όμιλος και τα μέλη του προσωπικού του πρέπει να συμμορφώνονται με τη νομοθεσία σε όλες τις χώρες που δραστηριοποιείται. Δεδομένης της συνθετότητας των προβλημάτων, θα πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στον νόμο περί προστασίας του ανταγωνισμού, στο εργατικό δίκαιο, στους κανονισμούς ασφάλειας και υγείας και στους περιβαλλοντικούς νόμους. Αυτό ωστόσο δεν αναιρεί την προσοχή που πρέπει να δίδεται σε όλους τους νόμους. Πρόσθετα στους εν ισχύ νόμους, η προστασία των συμφερόντων του Ομίλου απαιτεί τον σεβασμό της επαγγελματικής δεοντολογίας του Ομίλου από όλα τα μέλη του προσωπικού.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η συναίσθηση και η μείωση της επίδρασης των δραστηριοτήτων στο περιβάλλον από όλα τα μέλη του προσωπικού του Ομίλου Εταιρειών Mellon, αποτελεί εχέγγυο της αειφόρου ανάπτυξης της επιχείρησης. Η προστασία του περιβάλλοντος κατά συνέπεια αποτελεί για την επιχείρηση μια θεμελιώδη αρχή η οποία εφαρμόζεται σε όλα τα στάδια των δραστηριοτήτων της και αφορά σε κάθε μέλος του προσωπικού.

ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ Η εμπιστοσύνη των πελατών στη δραστηριότητα και τα προϊόντα του Ομίλου αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους στόχους της επιχείρησης. Η εμπιστοσύνη των πελατών κατακτάται και διατηρείται κυρίως χάρη στον αυστηρό σεβασμό των δικαιωμάτων τους, τη διαφύλαξη των συμφερόντων τους και τη συνεχή επαγρύπνηση για την πραγματοποίηση μόνο των δεσμεύσεων που μπορούν να τιμηθούν και εν συνεχεία για τον σεβασμό των δεσμεύσεων αυτών. 

ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ Η επιχείρηση και οι υπάλληλοί της είναι υποχρεωμένοι να αποζητούν τον ισορροπημένο και ειλικρινή διάλογο με τους επενδυτές. Για το σκοπό αυτό, η επιχείρηση θα παρέχει ποιοτική πληροφόρηση η οποία είναι ειλικρινής και αληθής.

ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Η μεταχείριση των εμπορικών συνεργατών θα πρέπει να είναι ισότιμη σε όλες τις χώρες που δραστηριοποιείται ο Όμιλος. Η επιλογή των προμηθευτών βασίζεται στην απόδοσή τους, η οποία έχει αξιολογηθεί βάσει αντικειμενικών κριτηρίων. Θα πρέπει να υπόκειται σε μια γραπτή, καθολική διαδικασία. Η επιλογή αυτή θα πρέπει να συνυπολογίζει τα δεοντολογικά κριτήρια που εφαρμόζουν οι ίδιοι οι προμηθευτές, και συγκεκριμένα η επιχείρηση θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι οι προμηθευτές δεν χρησιμοποιούν εργασία ανηλίκων.

ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ Κανένα μέλος του προσωπικού του Ομίλου δεν μπορεί, άμεσα ή έμμεσα, να δεχτεί ή να απαιτήσει οποιαδήποτε δωροδοκία ή όφελος. Καμία επιχείρηση του Ομίλου δεν μπορεί να προτείνει ή να δώσει οποιαδήποτε δωροδοκία ή άλλες ωφέλειες, ή να αποδεχτεί αίτημα τέτοιας φύσεως. Η επιχείρηση δεν πρέπει να παρέχει καμία έκπτωση ή επιστροφή στους υπαλλήλους του εργολάβου ως μέρος της πληρωμής για την απόδοση ενός συμβολαίου, ούτε να προσφύγει σε άλλες πρακτικές (υπεργολαβία, παραγγελίες κλπ) προκειμένου να πληρώσει υπαλλήλους, συγγενείς ή συνεργάτες των εργολάβων. 

ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΕ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ Η προσφυγή σε πράκτορες, αντιπροσώπους, διαπραγματευτές, ή συμβούλους αποτελεί μέρος των ενεργειών που απαιτούνται για τη σωστή διαχείριση του Ομίλου, χάρη στις δεξιότητες και την υποστήριξη που παρέχουν αυτού του είδους οι μεσάζοντες. Κατά συνέπεια η παρέμβαση αυτών των μεσαζόντων δικαιολογείται μόνο σε αυτό το πλαίσιο και υπό την προϋπόθεση ότι μπορούν να προσφέρουν πραγματικές υπηρεσίες. Η ανταμοιβή τους πρέπει να είναι ανάλογη των παρεχόμενων συμβατικών υπηρεσιών, και η πληρωμή θα πρέπει να συμμορφώνεται με τους όρους του συμβολαίου που έχει εγκριθεί σύμφωνα με έγκυρες εξουσιοδοτήσεις. Η επιχείρηση θα λάβει όλα τα μέτρα που δύναται ώστε να εξασφαλίσει: 1] Κανένα ποσό πληρωμής πράκτορα δεν θα υπερβαίνει την κατάλληλη αμοιβή για τις υπηρεσίες που παρείχε σε πλήρη νομιμότητα ο εν λόγω πράκτορας. 2] Διατηρείται αρχείο με τα ονόματα και τις συνθήκες απασχόλησης όλων των πρακτόρων που χρησιμοποιούνται για συναλλαγές με δημόσιους φορείς ή δημόσιες υπηρεσίες. Το αρχείο αυτό θα διατίθεται στους ελεγκτές για εξέταση και, όπου κρίνεται αναγκαίο, σε προσηκόντως εξουσιοδοτημένες διοικητικές και δικαστικές αρχές.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ Όλες οι οικονομικές συναλλαγές θα εμφανίζονται καθαρά και με ακρίβεια στα κατάλληλα λογιστικά βιβλία, τα οποία θα διατίθενται στο Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης ή, όπου κρίνεται απαραίτητο, στην ελεγκτική επιτροπή, καθώς και στους Ορκωτούς Ελεγκτές. Δεν υπάρχουν άλλες καταχωρήσεις πέραν αυτών των λογιστικών βιβλίων ούτε άλλες μυστικές εγγραφές, και δεν μπορεί να γίνει η έκδοση κανενός εγγράφου το οποίο δεν αναγράφει καθαρά και με ακρίβεια τις συναλλαγές στις οποίες αναφέρεται. Η επιχείρηση θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να καθιερώσει ένα σύστημα ανεξάρτητης πιστοποίησης των λογαριασμών, που θα της επιτρέπει να εντοπίζει οποιαδήποτε συναλλαγή αντιβαίνει αυτού του κώδικα. Όπου κριθεί απαραίτητο, θα λαμβάνονται τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα.

ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Το διοικητικό συμβούλιο ή οποιοδήποτε άλλο εξουσιοδοτημένο σώμα θα εξασφαλίσει ότι: 1] Έχουν ληφθεί όλα τα λογικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της καθιέρωσης και διατήρησης επαρκών ελεγκτικών συστημάτων, ώστε να μην πραγματοποιείται από την επιχείρηση ή εκ μέρους αυτής, καμία πληρωμή οποιουδήποτε ποσού αντιβαίνει αυτού του κώδικα. 2] Πραγματοποιούνται περιοδικές πιστοποιήσεις για τη διασφάλιση ότι οι κανόνες αυτού του κώδικα τηρούνται και ότι έχουν οριστεί διαδικασίες για την απόκτηση όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτό αναφορών. 3] Λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα ενάντια σε οποιοδήποτε μέλος του προσωπικού του Ομίλου που παραβιάζει αυτόν τον κώδικα.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Τα μέλη του προσωπικού του Ομίλου που έχουν πολιτική δραστηριότητα θα το κάνουν στον προσωπικό τους χρόνο, εκτός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης και εκτός του ωραρίου εργασίας. Ο Όμιλος δεν συμβάλει στην χρηματοδότηση πολιτικών κομμάτων.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΜΠΛΟΚΗ Ο Όμιλος, με ανοιχτό πνεύμα και σε επαφή με το οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον του, ενθαρρύνει όλες τις τοπικές πρωτοβουλίες, και συγκεκριμένα μέσα από την εκπαίδευση των ανθρωπίνων πόρων και τη δημιουργία θέσεων εργασίας τοπικά.