Με έντονο το αίσθημα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και σύμφωνα  με την περιβαλλοντική μας  πολιτική, συμβάλλουμε στην άμβλυνση  των οικολογικών προβλημάτων, σχεδιάζοντας και εφαρμόζοντας μια σειρά δράσεων που βοηθούν στη διατήρηση των φυσικών πόρων, στην εξοικονόμηση ενέργειας και στη διαμόρφωση περιβαλλοντικής συνείδησης. Οι αρχές που διέπουν την περιβαλλοντική πολιτική μας γίνονται πράξη καθώς:

  • Σχεδιάζουμε και εφαρμόζουμε πρακτικές που στοχεύουν στη διατήρηση και βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων
  • Συμβάλλουμε στη μείωση της περιβαλλοντικής μόλυνσης
  • Διαφυλάττουμε τους φυσικούς πόρους
  • Εξοικονομούμε ενέργεια μέσα από τη διαχείριση υλικών, προϊόντων και αποβλήτων
  • Συμμετέχουμε σε οργανωμένες δράσεις ανακύκλωσης
  • Επιχειρούμε με αίσθημα ευθύνης
  • Ενθαρρύνουμε ατομικές και συλλογικές πρωτοβουλίες που στηρίζουν τις δράσεις περιβαλλοντικών μη κερδοσκοπικών οργανισμών