Η Mellon υποστηρίζει έργα απαιτητικά σε ανθρώπινους πόρους, βοηθώντας τους πελάτες της να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά και με μειωμένο κόστος σε στενά χρονοδιαγράμματα.

Γνωρίζοντας τις ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών μας, και τη φύση των διάφορων δραστηριοτήτων που καλούμαστε να υποστηρίξουμε, δημιουργούμε  την κατάλληλη ομάδα ανθρώπων με τις απαιτούμενες δεξιότητες  και ειδικότητες, ώστε να υλοποιούνται με τον πλεόν άρτιο τρόπο τα έργα που αναλαμβάνουμε. 

Μεθοδολογία
  • Καταγραφή των αναγκών του πελάτη. 
  • Προσδιορισμός απαιτούμενων πόρων σε σχέση με το συγκεκριμένο έργο  αλλά και ενδεχόμενους περιορισμούς (χρόνος, εγκαταστάσεις,  κλπ.)
  • Συγκρότηση και εκπαίδευση των κατάλληλων ομάδων έργου και εξασφάλιση των βέλτιστων υποδομών για διευκόλυνση της παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας. 
  • Λήψη διορθωτικών μέτρων όπου κριθεί αναγκαίο. 
  • Συνεχής ενημέρωση του πελάτη για την πρόοδο του έργου.