Η θυγατρική του Ομίλου Εταιρειών Mellon, Safe Care έχει ιδρυθεί με γνώμονα την γνώση της επιτακτικής ανάγκης των επιχειρήσεων να περιορίσουν ή και να προλάβουν συμβάντα που μπορεί να ζημιώσουν την υλική η άυλη περιουσία τους. Η εφαρμογή σύγχρονων πολιτικών πρόληψης, προλαμβάνει τις επιπτώσεις που μπορούν να επιφέρουν κάποια περιστατικά όχι μόνο στην υλική περιουσία των πελατών μας αλλά και στην άυλη περιουσία τους όπως είναι η εταιρική τους φήμη.

Οι υπηρεσίες φρούρησης και ασφάλειας της Safe Care, καθώς και ο αποτελεσματικός σχεδιασμός επιχειρησιακών μέτρων, έχουν σαν στόχο την πρόληψη και προστασία των υλικών και άυλων αγαθών της επιχείρησης με απώτερο σκοπό την αποφυγή οποιασδήποτε απώλειας.

Οι υπηρεσίες της Safe Care σχεδιάζονται και προσαρμόζονται μέσα από ένα αυστηρό πλαίσιο διαδικασιών προκειμένου να εναρμονίζονται με τις ανάγκες καθώς και με τις πολιτικές ασφάλειας του εκάστοτε πελάτη. Με τον τρόπο αυτό, συντελούν αποτελεσματικά στην πρόληψη καθώς και την έννομη διαχείριση περιστατικών, εν δυνάμει επιζήμιων, για τα περιουσιακά στοιχεία των πελατών μας, τους εργαζόμενους τους, τους πελάτες καθώς και τους επισκέπτες αυτών.

Για κάθε έργο, ορίζουμε από κοινού με τον πελάτη ξεκάθαρους ρόλους και διαδικασίες, έτσι ώστε σε κάθε έκτακτο περιστατικό, η ανταπόκριση να είναι άμεση και αποτελεσματική, χωρίς να χάνεται πολύτιμος χρόνος σε θέματα οργάνωσης και διαχείρισης.

Συγκεκριμένα η Safe Care αναλαμβάνει:

  • Σχεδιασμό πολιτικής ασφαλείας σε συνεργασία με τον εκάστοτε πελάτη
  • Φύλαξη των χώρων της επιχείρησης με διακριτικό και εξειδικευμένο προσωπικό
  • Εφαρμογή και συντονισμό πολιτικών και διαδικασιών ασφάλειας, για την προστασία των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, των εργαζομένων, των πελατών και των επισκεπτών
  • Άμεση αναφορά για οποιασδήποτε εν δυνάμει απειλή ή θέματος μη-συμμόρφωσης με τις πολιτικές ασφάλειας της επιχείρησης
  • Αξιολόγηση και προαγωγή θεμάτων μειωμένης ασφάλειας
  • Έλεγχος φυσικής ασφάλειας