Οι υπηρεσίες φρούρησης και ασφάλειας που παρέχει η Mellon στην Ελλάδα μέσα από εξειδικευμένη μονάδα, καθώς και ο αποτελεσματικός σχεδιασμός επιχειρησιακών μέτρων, έχουν σαν στόχο την πρόληψη και προστασία των υλικών και άυλων αγαθών της επιχείρησης με απώτερο σκοπό την αποφυγή οποιασδήποτε απώλειας. Η εταιρεία υποστηρίζει τις υπηρεσίες αυτές με διακριτικότητα και επαγγελματισμό, χρησιμοποιώντας δοκιμασμένες διαδικασίες και τα πλέον σύγχρονα μέσα που επιτρέπουν την απρόσκοπτη κάλυψη των καθημερινών αναγκών ασφάλειας μιας επιχείρησης καθώς και την αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν:
  • Σχεδιασμό πολιτικής ασφαλείας σε συνεργασία με τον εκάστοτε πελάτη
  • Φύλαξη των χώρων της επιχείρησης με διακριτικό και εξειδικευμένο προσωπικό
  • Εφαρμογή και συντονισμό πολιτικών και διαδικασιών ασφάλειας, για την προστασία των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, των εργαζομένων, των πελατών και των επισκεπτών
  • Άμεση αναφορά για οποιασδήποτε εν δυνάμει απειλή ή θέματος μη-συμμόρφωσης με τις πολιτικές ασφάλειας της επιχείρησης
  • Αξιολόγηση και προαγωγή θεμάτων μειωμένης ασφάλειας
  • Έλεγχος φυσικής ασφάλειας