Η Mellon αναλαμβάνει έργα που βελτιστοποιούν τις επιχειρηματικές διαδικασίες του πελατολογίου της, εξοικονομώντας πολύτιμους πόρους και παρέχοντας κορυφαία εξυπηρέτηση όταν και όπου υπάρχει ανάγκη.

Ψηφιοποίηση
Επενδύοντας σε τεχνολογίες αιχμής (εξελιγμένα προγράμματα workflow και document management, heavy duty scanners και OCR), η Mellon προσφέρει λύσεις καταχώρησης δεδομένων, ψηφιοποίησης και μετάπτωσης (data migration), αξιοποιώντας έμπειρες ομάδες εξειδικευμένων στελεχών, που αποτελούνται από business analysts, software developers, system administrators και verifiers. Επιπλέον, η Mellon εξασφαλίζει τη συνέχεια και ασφάλεια των δεδομένων ακόμη και των πλέον πολύπλοκων έργων ψηφιοποίησης, διαθέτοντας προηγμένο data center και αντίστοιχο disaster site που κατασκευάστηκε για το σκοπό αυτό. 

Data Entry- Data Cleansing 
Η Mellon έχει αναπτύξει μεθόδους και τεχνικές ώστε  να είναι σε θέση να προτείνει έξυπνες λύσεις συλλογής δεδομένων, απαραίτητων για την κανονικοποίηση και την εκκαθάριση βάσεων δεδομένων. Οι παραπάνω δραστηριότητες αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο για την οργάνωση και τη μείωση του λειτουργικού κόστους. Η συντήρηση και η επικαιροποιημένη πληροφορία είναι απραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία τους. Με 60 θέσεις εργασίας αφιερωμένες αποκλειστικά σε έργα καταχώρησης δεδομένων, η Mellon διαθέτει ένα από τα αρτιότερα κέντρα data entry στην Ελλάδα. 

Διαχείριση Αρχείων 
Η Mellon αναλαμβάνει εξολοκλήρου τη διαχείριση των εγγράφων και των ιστορικών αρχείων των πελατών της, συμπεριλαμβανομένης και της ταξινόμησης, αρχειοθέτησης, ψηφιοποίησης, και δημιουργίας σχετικών βάσεων δεδομένων. Σημαντικός παράγοντας επιτυχίας της διαδικασίας είναι οι επιχειρηματικές πρακτικές του πελάτη, πάνω στις οποίες θα στηριχτεί η μελέτη της μεθοδολογίας διαχείρισης, ώστε το παραδοτέο αρχείο να είναι εύχρηστο και κατανοητό. 

Επεξεργασία Εγγράφων (Παραστατικά Ταμείων, Τιμολόγια, Συμβάσεις, Αιτήσεις, Εγκυκλίους, κλπ)
Η Mellon αναλαμβάνει τη διαχείριση εγγράφων και παραστατικών, συμπεριλαμβανομένων αξιόγραφων και τιμολογίων, για λογαριασμό των πελατών της. Η επίτευξη μιας ομαλής και απρόσκοπτης διαδικασίας επεξεργασίας παραστατικών μέσα από αποδεδειγμένες ροές εργασιών (workflows), είναι ένα από τα σημαντικότερα οφέλη που αποκομίζει η επιχείρηση. Η Mellon έχοντας στο ενεργητικό της αντίστοιχα έργα, διαθέτει όλους τους απαραίτητους μηχανισμούς  για να εγγυηθεί την ορθή, ασφαλή και έγκαιρη διαχείριση εγγράφων και παραστατικών.  

Customized BPO Services
Οι υπηρεσίες αυτές βασίζονται στην ανάλυση των υφιστάμενων εργασιών των  πελατών μας από έμπειρους αναλυτές (operational analysts) με στόχο την αποτελεσματική και εργονομική διαχείριση των υποστηρικτικών λειτουργιών μια επιχείρησης. 

Καθοριστικό παράγοντα στην επιτυχία των υπηρεσιών Customixed BPO Services της Mellon αποτελεί η εκτίμηση απόδοσης της επένδυσης (ROI) που πραγματοποιείται στα πρώτα στάδια της συνεργασίας με τον πελάτη.

Μεθοδολογία

  • Αναγνώριση των συνθηκών και παραμέτρων όπως αυτά διαμορφώνουν τις ανάγκες του πελάτη, καθώς και το προσδοκώμενο αποτελέσμα. 
  • Χαρτογράφηση των υφιστάμενων διαδικασιών και τρόπου λειτουργίας  του πελάτη.
  • Καταγραφή τυχόν διαθέσισμων πόρων του πελάτη (χώρος,  υλικοτεχνικές υποδομές, ανθρώπινο δυναμικό, κτλ.)
  • Σχεδιασμός μιας δομημένης προσέγγισης βε βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας/χρόνου/κόστους σε αρμονία με τον τρόπο λειτουργίας του πελάτη.
  • Ανάπτυξη και εφαρμογή των βέλτιστων ροών εργασίας (workflows). 
  • Λήψη διορθωτικών μέτρων εφόσον κριθεί απαραίτητο. 
  • Περιοδική ενημέρωση για την πρόοδο του έργου