Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ)
Επισκεφθείτε το ΕΒΕΑ στην ιστοσελίδα www.acci.gr

Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας 
Επισκεφθείτε τον ΣΕΠΕ στην ιστοσελίδα www.sepe.gr

Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Επισκεφθείτε Ελληνικό Δίκτυο για την ΕΚΕ στην ιστοσελίδα www.csrhellas.gr

Ελληνικό Ινστιτούτο Εξυπηρέτησης Πελατών (ΕΙΕΠ)
Επισκεφθείτε το ΕΙΕΠ την ιστοσελίδα www.customerservice.gr

Ελληνικός Σύνδεσμος Εταιρειών Ενημέρωσης & Διαπραγμάτευσης Απαιτήσεων (ΕΣΕΔΑ)
Επισκεφθείτε τον ΕΣΕΔΑ στην ιστοσελίδα www.eseda.gr

Ομοσπονδία Ευρωπαϊκών Εθνικών Συνδέσμων Διαχείρισης Απαιτήσεων (FENCA)
Επισκεφθείτε την Ομοσπονδία Ευρωπαϊκών Εθνικών Συνδέσμων Διαχείρισης Απαιτήσεων στην ιστοσελίδα www.fenca.org

Σύνδεσμος Εταιριών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδος (ΣΕΚΕΕ)
Επισκεφθείτε τον ΣΕΚΕΕ στην ιστοσελίδα www.hamac.gr 

Ελληνικό Εμπορικό Επιμελητήριο (Βουλγαρία)
Επισκεφθείτε το Ελληνικό Επιμελητήριο στην ιστοσελίδα www.hbcbg.com

Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο (Βουλγαρία)
Επισκεφθείτε το Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο στην ιστοσελίδα  www.amcham.bg

Ρουμάνικος Σύνδεσμος Εμπορικών Οφειλών (AMCC) 
Επισκεφθείτε το Ρουμανικό Σύνδεσμο Εμπορικών Οφειλών στην ιστοσελίδα www.amcc.ro

Σύνδεσμος  Ηλεκτρονικών Πληρωμών στη Ρουμανία (APERO)
Επισκεφθείτε το Σύνδεσμο Ηλεκτρονικών Πληρωμών στη Ρουμανία στην ιστοσελίδα www.apero.ro

Σύνδεσμος Business Service Leaders (Πολωνία)
Επισκεφθείτε τον Πολωνικό Σύνδεσμο Business Service Leaders στο www.absl.pl

Σύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων Σερβίας
Επισκεφθείτε τον Σύνδεσμο Ελληνικών Επιχειρήσεων Σερβίας στο www.hba.rs