Λογισμικό & Υπηρεσίες Τμηματοποίησης Πελατών

Το ελληνικό MOSAIC Micromarketer έχει αναπτυχθεί από τη Mellon Technologies σε συνεργασία με την Εxperian. Το MOSAIC Micromarketer είναι ένα μοναδικό Target Marketing εργαλείο που έχει χωρίσει τον ελληνικό πληθυσμό με κριτήριο την ταχυδρομική διεύθυνση, σε ομάδες με παρόμοιες καταναλωτικές συνήθειες, βάσει γεωδημογραφικών, οικονομικών και life style χαρακτηριστικών, και παρέχει πληροφορίες για τις συνήθειες των Ελλήνων καταναλωτών.