CCTV Policy

CCTV Policy

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΝΤΕΟΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ (CCTV)
ΕΛΛΑΔΑ
 
Οι εταιρείες με την επωνυμία «MELLON TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» ή/και «ΜΕΛΛΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ» ή/και «ΜΕΛΛΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» ή/και «MELFIN Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις» και έδρα το Δήμο Πειραιά (Λ. Αθηνών/ Πειραιώς, αρ. 74Α, Τ.Κ. 18547) (περαιτέρω, κατά περίπτωση, από κοινού ή κάθε μια ξεχωριστά η «Εταιρεία») σας ενημερώνουν αναφορικά με τα συστήματα βιντεοεπιτήρησης (CCTV) που τηρούν στις εγκαταστάσεις τους, για τα εξής:
1. Η βιντεοσκόπηση και η σχετική επεξεργασία των δεδομένων σας (εικόνα σας) είναι απαραίτητη για την πρόληψη, αποτροπή και καταστολή παράνομων πράξεων.
 
2. Η νομική βάση για την επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων σας είναι ότι η επεξεργασία αυτή είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει η Εταιρεία, ως αναλύονται ανωτέρω, τα οποία υπερισχύουν του συμφέροντος, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας (άρθρο 6, παρ. 1, εδ. (στ) του Κανονισμού Ε.Ε. 2016/679 (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων.
 
3. Αποδέκτες των δεδομένων σας, πέραν τρίτων εταιρειών που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Εταιρείας (π.χ. εταιρείες πληροφορικής), είναι οι αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές ή το πρόσωπο που απεικονίζεται ως θύμα ή δράστης των ανωτέρω παράνομων πράξεων. 
 
4. Τα δεδομένα σας δε διαβιβάζονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 
5. Τα δεδομένα καταστρέφονται εντός χρονικού διαστήματος 15 ημερών, εκτός εάν η τήρησή τους επιτρέπεται ή επιβάλλεται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας/ του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου.
 
6. Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού ή αντίταξης στην επεξεργασία των δεδομένων ή του δικαιώματος στη φορητότητα των δεδομένων, μπορείτε να αποστείλετε email στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer) αποκλειστικά και μόνον στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dpo@mellongroup.com, ή να αποστείλετε επιστολή στην αναφερόμενη ανωτέρω διεύθυνση αλληλογραφίας, ρητώς αποκλειομένων οποιωνδήποτε άλλων μέσων επικοινωνίας (π.χ. του τηλεομοιότυπου (fax), της τηλεφωνικής επικοινωνίας).
 
7. Έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).
România
 
NOTIFICARE DE CONFIDENȚIALITATE
 
Societatea cu denumirea comercială “MELLON ROMANIA S.A.”, constituită la data de 24.01.2001, J40/674/2001, cu sediul social pe Str. Justiției nr. 59-61, Sector 4, București, 040117 (în continuare “Societatea”) vă informează cu privire la următoarele aspecte, în ceea ce privește dosarul care este deținut de Societate cu privire la vizitatorii la sediul său:
 
1. Procesarea datelor dumneavoastră personale este necesară pentru a preveni, descuraja și a suprima acțiunile ilegale.
 
2. Baza legală pentru procesarea datelor personale despre care se menționează mai sus este aceea că procesarea este necesară pentru interesele legitime ale Societății, așa cum se descrie mai sus, care prevalează interesele, drepturile și libertățile fundamentale ale dumneavoastră (articolul 6, paragraf 1, secțiunea (f) din Regulamentul (UE) 2016/679 (Date Generale pentru Reglementarea Protecției).
 
3. Cu excepția terțelor părți ce acționează în numele Societății, cei care vor primi datele dumneavoastră personale vor fi cei ce reprezintă autoritățile competente juridice, penale și de poliție.
 
4. Datele dumneavoastră personale nu se transmit în afara Uniunii Europene.
 
5. Datele sunt distruse în termen de 30 de zile dacă păstrarea lor pentru o perioadă mai lungă nu este permisă sau solicitată conform legislației/regulamentelor în vigoare.
 
6. În cazul în care doriți să vă exercitați dreptul de a accesa, modifica, șterge, restricționa sau obiecta la procesarea datelor dumneavoastră personale precum și la dreptul dumneavoastră de transfer al datelor, puteți contacta doar Funcționarul de Protecție a Datelor al Societății exclusiv la: dpo@mellongroup.com sau prin transmiterea unei scrisori la adresa menționată mai sus, în timp ce orice alte modalități de comunicare sunt excluse în mod expres (comunicarea prin fax sau telefon).
 
7. Aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de Protecție a Datelor din România: https://www.dataprotection.ro/.